Kategorier
Juridik

Ett aktieägaravtal skapar trygghet

Att framtiden är oviss är en sanning – om än med viss modifikation. Som exempelvis aktiebolag kan man genom att upprätta ett aktieägaravtal gardera sig mot olika händelser i förväg och genom detta också få en tydlig riktning för företaget – och klarhet för alla inblandade parter.

Att anlita en jurist för att upprätta ett juridiskt bindande aktieägaravtal är att bra steg för ett bolag att ta. Vad som sedan skrivs in i avtalet är upp till de berörda parterna att besluta om, men klart står att vissa saker och klausuler genomgående brukar föras in.

Det kan då exempelvis handla om vilka rättigheter och vilka skyldigheter man har, det kan visa vad som gäller vid röstning och bestämmande, hur exempelvis en styrelse ska utses och vad som händer om någon avlider – eller väljer att sluta och vill lämna företaget.

Aktieägaravtalet är ingen offentlig handling

Det senare kan exempelvis innebära att ett aktieägaravtal innehåller en klausul gällande karantän och konkurrens där en av undertecknarna måste vänta en viss tid innan exempelvis ett eget företag – inom samma bransch – kan startas upp, eller där denne tillåts börja hos en konkurrerande firma.

Ett aktieägaravtal är dessutom ingen offentlig handling och detta innebär att man som undertecknare och berörd part också kan inkludera i stort sett vad som helst – inom rimlighetens gränser, givetvis, och därför bör också en sakkunnig affärsjurist vara med och forma avtalet innan det signeras.

Ett aktieägaravtal minskar risken för konflikter

Att starka viljor kan dra åt olika håll är något som man ofta ser prov på i affärsvärlden. Man kan vara överens om vissa saker till en början, men efter några år kan det uppkomma konflikter som innebär att arbetsmiljön kan bli väldigt toxisk att vistas i. Att driva ett bolag handlar om att våga fatta tuffa beslut och om att våga tro på sig själv och sina egna idéer. På gott och ont.

En enorm fördel med att skriva ett aktieägaravtal är att risken för missförstånd minimeras – och att onödiga konflikter som en följd av sådana också kan pareras. Och, ser man till ett aktieägaravtal så skapar det också tydliga riktlinjer för vad som gäller, vilka rättigheter och vilka skyldigheter som varje undertecknare har. Det leder i sin tur till att man, på ett tydligare sätt, blir en lagspelare och inte en individualist som gör som man vill. Ett aktieägaravtal fungerar som en mall att förhålla sig till och som en enorm trygghet för hur framtida scenarion ska hanteras.